Algemene voorwaarden

Definities 

 1. Mr. Brown Concept b.v., hierbij te benoemen ‘Mr. Brown Specs & Beans’, gevestigd te Eindhoven onder KvK nr. 62411454.
 2. Partijen: Mr. Brown Specs & Beans en consument samen.
 3. Consument: de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruikmaakt van de diensten en/of goederen van Mr. Brown Specs & Beans.
 4. Producten: Mr. Brown Specs & Beans biedt producten (zoals handgemaakte brillen, zonnebrillen, contactlenzen, cadeaubonnen en oogverzorgingsproducten) en diensten (zoals oogmetingen) aan. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mr. Brown Specs & Beans en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mr. Brown Specs & Beans en consument.
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uitdrukkelijk uit. 
 3. Door gebruik te maken van de producten of door het plaatsen van een bestelling bij Mr. Brown Specs & Beans, gaat de consument automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en is de consument gebonden aan deze algemene voorwaarden.

 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Mr. Brown Specs & Beans is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mr. Brown Specs & Beans zoveel mogelijk vooraf met de consument bespreken. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mr. Brown Specs & Beans bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Eventuele (algemene) voorwaarden van de consument en/of een derde worden uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Mr. Brown Specs & Beans en de consument.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mr. Brown Specs & Beans direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Mr. Brown Specs & Beans is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mr. Brown Specs & Beans passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Mr. Brown Specs & Beans daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Mr. Brown Specs & Beans voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 6. Mr. Brown Specs & Beans heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat Mr. Brown Specs & Beans tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 8. Indien de consument er niet voor heeft gezorgd dat Mr. Brown Specs & Beans tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de consument. 
 9. Mr. Brown Specs & Beans kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mr. Brown Specs & Beans op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Rechten 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mr. Brown Specs & Beans is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Rechten van de consument uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Mr. Brown Specs & Beans. 
 4. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Mr. Brown Specs & Beans hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die Mr. Brown Specs & Beans hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mr. Brown Specs & Beans te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Mr. Brown Specs & Beans niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Mr. Brown Specs & Beans een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 6. Mr. Brown Specs & Beans is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Mr. Brown Specs & Beans de consument tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de consument het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Mr. Brown Specs & Beans op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

 

Betalingen en betalingstermijn 

 1. Mr. Brown Specs & Beans mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. Bij aflevering van het product of dienst zoals overeengekomen, dient het restant van het bedrag betaald te worden;
 3. De consument dient betalingen achteraf, indien overeengekomen, binnen 7 dagen na levering van het product of de dienst te hebben voldaan. 
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de consument het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Mr. Brown Specs & Beans de consument een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 5. Mr. Brown Specs & Beans behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de consument niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mr. Brown Specs & Beans gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de consument in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de consument in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mr. Brown Specs & Beans.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de consument niet tijdig betaalt, mag Mr. Brown Specs & Beans zijn verplichtingen opschorten totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de consument, zijn de vorderingen van Mr. Brown Specs & Beans op de consument onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de consument zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mr. Brown Specs & Beans, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mr. Brown Specs & Beans te betalen. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Mr. Brown Specs & Beans blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Mr. Brown Specs & Beans op grond van wat voor met Mr. Brown Specs & Beans gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot die tijd kan Mr. Brown Specs & Beans zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de consument, mag de consument de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Mr. Brown Specs & Beans een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Mr. Brown Specs & Beans het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 
 5. De consument is na levering van het product verantwoordelijk voor het onbeschadigd en veilig houden van het product.

 

Retentierecht 

 1. Mr. Brown Specs & Beans kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de consument onder zich houden, totdat de consument alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Mr. Brown Specs & Beans heeft voldaan, tenzij de consument voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de consument nog betalingen verschuldigd is aan Mr. Brown Specs & Beans
 3. Mr. Brown Specs & Beans is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de consument mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

 

Recht van reclame 

 1. Zodra de consument in verzuim is, is Mr. Brown Specs & Beans gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de consument geleverde producten. 
 2. Mr. Brown Specs & Beans roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 3. Zodra de consument op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de consument de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Mr. Brown Specs & Beans, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de consument.  

 

Recht op ontbinding 

 1. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mr. Brown Specs & Beans toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Mr. Brown Specs & Beans niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mr. Brown Specs & Beans in verzuim is. 
 3. Mr. Brown Specs & Beans heeft het recht de overeenkomst met de consument te ontbinden, indien de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Mr. Brown Specs & Beans kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 4. Indien de kaartuitgever van de creditcard of debetkaart de betaling weigert, kan Mr. Brown Specs & Beans de bestelling weigeren of de overeenkomst met de consument ontbinden.
 5. Indien de vergoeding van (een deel van) het geleverde product door een (zorg-)verzekeraar wordt aangeboden en door Mr. Brown Specs & Beans verrekend met de aangeboden prijs, incasseert Mr. Brown Specs & Beans deze vergoeding bij de genoemde (zorg-)verzekeraar. Indien blijkt dat de consument geen recht heeft op deze vergoeding, is de consument alsnog verplicht deze vergoeding aan Mr. Brown Specs & Beans te betalen. Deze betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na aflevering van het product.

 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mr. Brown Specs & Beans in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de consument niet aan Mr. Brown Specs & Beans kan worden toegerekend in een van de wil van Mr. Brown Specs & Beans onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mr. Brown Specs & Beans kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Mr. Brown Specs & Beans een of meer verplichtingen naar de consument niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mr. Brown Specs & Beans er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Mr. Brown Specs & Beans is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

 

Levering en transport

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 2. Levering vindt plaats bij Mr. Brown Specs & Beans, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de consument aangegeven adres. De producten worden geacht te zijn geleverd wanneer deze namens of door de consument zijn aanvaard op het afleveradres. Indien na 2 pogingen tot levering de producten niet in ontvangst zijn genomen door de consument, kan Mr. Brown Specs & Beans opslagkosten en eventuele leveringskosten in rekening brengen. Wanneer Mr. Brown Specs & Beans niet in staat is om contact te krijgen met de consument, de levering opnieuw te regelen of afhaling te regelen, ondanks redelijke inspanningen, kan Mr. Brown Specs & Beans de overeenkomst beëindigen. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen en betalingsmomenten niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Mr. Brown Specs & Beans het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de consument een verlate levering niet aan Mr. Brown Specs & Beans kan tegenwerpen. 
 6. De consument dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 7. De door Mr. Brown Specs & Beans opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 8. De levertijd vangt aan op het moment dat de consument het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Mr. Brown Specs & Beans.
 9. Transportkosten zijn voor rekening van de consument, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
 10. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Mr. Brown Specs & Beans niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 11. Indien de consument zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Mr. Brown Specs & Beans, bij gebreke waarvan Mr. Brown Specs & Beans niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring 

 1. Indien de consument bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de consument. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de consument. 

 

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Mr. Brown Specs & Beans enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 2. Op producten geeft Mr. Brown Specs & Beans 1 jaar garantie, vanaf het moment dat het product geleverd is. 
 3. Op brillenglazen met sterkte geeft Mr. Brown Specs & Beans 2 maanden gewenningsgarantie, vanaf het moment dat het product klaar is. 
 4. Indien de producten binnen de garantieperiode van 1 jaar een defect hebben, dient de consument dit binnen 2 maanden nadat de consument op de hoogte is van dit defect aan Mr. Brown Specs & Beans te melden. Zonder deze melding heeft de consument geen recht op vervanging. 
 5. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 6. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, opzet, nalatigheid of ondeskundig, oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik door de consument, door het niet of onjuist opvolgen van de instructies door de consument met betrekking tot het product, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 7. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de consument op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de consument komen of van een derde die het product ten behoeve van de consument in ontvangst neemt. 
 8. De aansprakelijkheid van Mr. Brown Specs & Beans onder deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is beperkt tot de in deze paragraaf ‘Garantie en aansprakelijkheid’ genoemde productaansprakelijkheid en verplichtingen. Iedere andere aansprakelijkheid van Mr. Brown Specs & Beans is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mr. Brown Specs & Beans
 9. De informatie op de website www.mrbrown.nl en alle andere websites die Mr. Brown Specs & Beans exploiteert, is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De gebruiker is en blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op de website. 
 10. Mr. Brown Specs & Beans kan vanwege de verschillen in beeldschermen die websitebezoekers gebruiken niet garanderen dat de productafbeeldingen een accurate weergave van de daadwerkelijke producten zijn. Specificaties en gegevens over gewicht, afmetingen, kleur en prestaties zijn slechts benaderingen.
 11. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 12. Indien Mr. Brown Specs & Beans aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 13. Mr. Brown Specs & Beans is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 14. Indien Mr. Brown Specs & Beans aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 15. Mr. Brown Specs & Beans is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor producten die de consument per ongeluk verkeerd retourneert aan Mr. Brown Specs & Beans. Deze producten worden niet opgeslagen en/of naar de consument geretourneerd.

 

Klachten 

 1. De consument dient een door Mr. Brown Specs & Beans geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de consument redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de consument Mr. Brown Specs & Beans daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Mr. Brown Specs & Beans in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mr. Brown Specs & Beans gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
 6. Defecte producten kunnen worden geretourneerd middels het formulier voor herroeping in de bijlage. 

 

Ingebrekestelling 

 1. De consument dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mr. Brown Specs & Beans. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat een ingebrekestelling Mr. Brown Specs & Beans ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Annulerings-, ruil- en retourbeleid 

 1. Een consument kan een (online) aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ruilen of ontbinden op voorwaarde dat:
   
  – het product ongebruikt en ongedragen is;
  – het geen product is met een beperkte houdbaarheid;
  – het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;
  – het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische- of gezondheidsredenen;
  – de verzegeling van het product is verbroken;
  – het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
  – de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht;
  – het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes. 
 2. De consument dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.
 4. Voor contactlenzen uit de voorraad geldt dat alleen producten die niet geopend zijn en waarvan de verzegeling onaangetast is gebleven kunnen worden geretourneerd.
 5. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  – op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
  – zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
  – zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen. 
 6. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@mrbrown.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier in de bijlage.
 7. De consument is verplicht om het product binnen 7 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mr. Brown Specs & Beans, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. De producten kunnen per post worden geretourneerd of worden teruggebracht naar de winkel van Mr. Brown Specs & Beans. 
 8. De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de consument.
 9. Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Mr. Brown Specs & Beans deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Mr. Brown Specs & Beans heeft geretourneerd. 
 10. Indien het product wordt omgeruild, wordt het aankoopbedrag van het nieuwe product verrekend met het aankoopbedrag van het geretourneerde product. De consument dient eventueel bij te betalen, afhankelijk van die bedragen. 
 11. Mr. Brown Specs & Beans gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Informatieverstrekking door de consument 

 1. De consument stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Mr. Brown Specs & Beans. 
 2. De consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de consument dit verzoekt, retourneert Mr. Brown Specs & Beans de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Mr. Brown Specs & Beans redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de consument. 
 5. Mr. Brown Specs & Beans verwerkt gegevens van de consument in overeenstemming met het Privacybeleid. De consument stemt in met het verwerken en opslaan van zijn of haar verstrekte gegeven door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van de diensten van Mr. Brown Specs & Beans.
 6. Door het accepteren van de algemene voorwaarden geeft de consument Mr. Brown Specs & Beans toestemming om de nieuwsbrief te sturen naar zijn of haar e-mailadres. De consument kan zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief.

 

Abonnementen

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Mr. Brown Specs & Beans voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Diversen

 1. Montage: hoewel Mr. Brown Specs & Beans zich inspant alle montagewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
 2. Cadeaubonnen: cadeaubonnen van Mr. Brown Specs & Beans kunnen alleen worden gebruikt voor producten van Mr. Brown Specs & Beans. De cadeaubonnen worden niet terugbetaald en kunnen, tenzij anders vermeld, niet gecombineerd worden met andere bonnen, kortingen en acties. 
 3. Vrijwaring: de consument vrijwaart Mr. Brown Specs & Beans tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mr. Brown Specs & Beans geleverde producten en/of diensten.
 4. Mr. Brown Specs & Beans bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de inhoud ervan (alsook het ontwerp, afbeeldingen, lay-out en tekst), de producten, handelsmerken en handelsnamen van Mr. Brown Specs & Beans, tenzij anders vermeld.
 5. Framing, hyper- of deeplinking naar een andere website en/of kopiëren, her-distribueren of opslaan van de inhoud of een deel daarvan naar een andere website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mr. Brown Specs & Beans.
 6. Vervaltermijn: elk recht van de consument op schadevergoeding van Mr. Brown Specs & Beans vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Brilrecept: de consument is verantwoordelijk voor het brilrecept als hij een product bestelt op basis van een door een derde partij verstrekt brilrecept. Eventuele kosten/schade als gevolg van een onjuist brilrecept van een derde partij of van het onjuist verstrekken van de gegevens van het brilrecept aan Mr. Brown Specs & Beans, zijn voor rekening van de consument. In een dergelijk geval wordt de aankoopprijs van het Product niet gerestitueerd.

Opgesteld op 1 mei 2021. 

Bijlage: Formulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst (order of een gedeelte van de order) wilt herroepen (retourneren) verzoeken wij u onderstaand formulier volledig in te vullen. Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal ontvangen van dit formulier. Via een scan of door het overnemen van de inhoud van dit formulier in een e-mail naar info@mrbrown.nl.

Aan: Mr. Brown Specs & Beans, Nieuwe Emmasingel 16, 5611 AM Eindhoven

E-mail:

Ik/Wij*  ——————————————————————————————————————

deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

(vermeld minimaal het artikelnummer en de omschrijving van het product)

Besteld op*/ontvangen op*: 

——————————————————————————————————————

Ordernummer:

——————————————————————————————————————

Uw naam, contactgegevens en rekeningnummer:

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

(vermeld minimaal uw naam, e-mailadres en telefoonnummer)

——————————————————————————————————————

Handtekening consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend, vermeld u de inhoud van dit formulier in een email dan is uw verzending ook uw handtekening)

Lees hieronder de voorwaarden voor herroeping

Voorwaarden herroeping

 • De kosten van het terugsturen komen voor rekening van de consument.
 • De bedenktijd is 7 dagen nadat u het product of dienst heeft ontvangen.
 • Een consument kan een (online) aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ruilen of ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product ongebruikt en ongedragen is;
 • het geen product is met een beperkte houdbaarheid;
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische- of gezondheidsredenen;
 • de verzegeling van het product is verbroken;
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht;
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes. 
 • Voor contactlenzen uit de voorraad geldt dat alleen producten die niet geopend zijn en waarvan de verzegeling onaangetast is gebleven kunnen worden geretourneerd.


Bedenktijd bij diensten:

 • Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat u bestelt;
 • U heeft geen recht op bedenktijd als het gaat om dringende herstelwerkzaamheden of onderhoud;
 • U heeft ook geen recht op bedenktijd bij diensten die al tijdens de bedenktijd volledig zijn nagekomen;
 • U geeft uitdrukkelijk toestemming voor het begin van de nakoming tijdens de bedenktijd;
 • U geeft verklaard afstand te doen van de bedenktijd zodra de dienst is nagekomen;
 • Bij ontbinding wordt er een vergoeding in rekening gebracht voor reeds geleverde diensten.